„Nauczanie dedykowane zapobieganiu cyberprzemocy w szkołach” Projekt realizowany w ramach Erasmus+ Akcji 2. Partnerstwa strategiczne – Współpraca instytucji działających w obszarze edukacji/Współpraca między regionami (KA201)

Szkoła Podstawowa nr 137 im. Aleksandra Kamińskiego

w Łodzi, Florecistów 3b

Tytuł: „Nauczanie dedykowane zapobieganiu cyberprzemocy w szkołach”

Projekt realizowany w ramach Erasmus+ Akcji 2. Partnerstwa strategiczne – Współpraca instytucji działających w obszarze edukacji/Współpraca między regionami (KA201)

Czas realizacji: IX 2017 – III2020  (31 miesięcy)

Ideą projektu jest wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami i instytucjami partnerskimi oraz popularyzacja  rezultatów oraz ich dalsze wykorzystywanie w praktyce szkolnej.

Efekty

Obszar: Personel szkoły

 1. Poprawa świadomości wśród nauczycieli na temat problemów związanych z cyberprzemocą
 2. Wyposażenie nauczycieli w kompetencje i umiejętności potrzebne do organizacji procesu kształcenia z wykorzystaniem  scenariuszy zajęć dotyczących cybebulinigu
 3. Doskonalenie wiedzy dotyczących wskazówek zastosowania interwencji związanej z cyberprzemocą  w środowisku szkolnym i pozaszkolnym
 4. Poprawa umiejętności językowych i związanych z zastosowaniem technologii informacyjnej.

Obszar: Uczniowie

 1. Lepsze zrozumienie dynamiki pojawiania się i konsolidacji zjawiska cyberprzemocy
 2. Lepsze zrozumienie znaczenia działania zgodnego z prawem i wartościami szacunku i współpracy
 3. Zwiększenie motywacji uczniów i ich aktywności
 4. Zmniejszenie ryzyka stania się ofiarą cyberbulingu ze strony rówieśników
 5. Stymulowanie umiejętności ekspresji artystycznej poprzez formy werbalne i niewerbalne
 6. Poprawa umiejętności językowych i związanych z zastosowaniem technologii informacyjnej.
 7. Poprawa świadomości na temat wartości europejskich oraz kompetencji kluczowych aktywnego i demokratycznego uczestnictwa w życiu społecznym

Obszar: Rodzice

 1. Lepsze zrozumienie dynamiki pojawiania się i konsolidacji zjawiska cyberprzemocy

Obszar: Rozwiązania systemowe

 1. Stworzenie międzynarodowej współpracy pomiędzy nauczycielami i szkołami z różnych poziomów edukacyjnych podczas dzielenia się doświadczeniami i innowacyjnym podejściem

Obszar: Europa

 1. Wzmocnienie działań zapobiegających cyberbulingowi na każdym poziomie i etapie kształcenia poprzez współpracę między szkołami na różnych poziomach kształcenia ujętych w systemie edukacyjnym
 2. Stworzenie przyjaznego środowiska w szkole

Obszar: Społeczność lokalna

 1. Stworzenie większej liczby źródeł wiedzy pozwalających przeciwdziałać cyberprzemocy w grupach społecznych
 2. Stworzenie prawdziwej współpracy pomiędzy szkołą i lokalnymi władzami oraz pokonanie uprzedzeń i braku zaufania.
 3. Poprawienie świadomości dotyczącej zjawiska cyberprzemocy na poziomie lokalnym.

Przebieg procesu projektowego:

 1. Zaangażowanie uczniów z trudnego środowiska poprzez uczestnictwo w wymianie młodzieży i pracę nad kreatywnym przygotowaniem aktywności artystycznej ( teatr, drama), które zostaną uwzględnione w scenariuszach lekcji i popularyzowane w lokalnym środowisku ( warsztaty i przedstawienia).
 2. Przeprowadzenie badań diagnostycznych dotyczących zjawiska cyberprzemocy wśród uczniów i rodziców, analiza danych na poziomie szkoły i europejskim, rekomendacje do dalszej pracy.
 3. Przygotowanie szkoleniowe nauczycieli, koordynatorów do profesjonalnego zarządzania działaniami na poziomie lokalnym (Irlandia- Dublin – maj 2018).
 4. Wdrażanie przedsięwzięć przygotowanych przez uczniów i dla uczniów oraz w środowisku lokalnym oraz w ramach wymiany młodzieży z krajów partnerskich (Włochy, Hiszpania, Rumunia, Polska).
 5. Zaangażowanie nauczycieli, wybranych uczniów, personelu szkoły – do działań na platformie interaktywnej.
 6. Wspieranie Partnerów w: wymianie krótkoterminowej, rozpowszechnianiu rezultatów Projektu.
 7. Zaangażowanie władz lokalnych, społeczność lokalna, młodych ludzi, ekspertów, organizacje pozarządowe, pracowników innych szkół i instytucji, badaczy, trenerów, pracowników akademickich w regionalne i lokalne konferencje (1 konferencja w Łodzi- październik 2019 r.)  przez każdego z partnerów. Wymaganie: pozyskanie: 30 ekspertów( nauczyciele, dyrektorzy szkół, studentów, instytucji , itp., partnerów narodowych i 20 z zagranicy- dla rozpowszechnianie rezultatów projektu. Tematyka: cyberbulling, ksenofobia, integracja niepełnosprawnych,

Ponadto partnerzy zajmują się: przygotowaniem narzędzi badawczych – Irlandia, logo projektu we współpracy  z uczniami – Włochy, platforma interaktywna – Włochy, strona internetowa projektu – Włochy, Newsletter – Włochy, przygotowanie modułów/scenariuszy – Irlandia, przeprowadzenie badań w środowisku szkoły i testowanie scenariuszy zajęć –Polska, Włochy, Rumunia, Hiszpania.

Rozpowszechnienie rezultatów ma polegać na:

 • krzewieniu wiedzy uczniów, rekomendowaniu scenariuszy do innych szkół i instytucji do dalszego stosowania w praktyce, organizacja konferencji. szkoły i lokalne instytucje- jako promotorzy dobrych praktyk.
 • organizacji warsztatów z udziałem rodziców i środowiska lokalnego
 • publikacja w mediach lokalnych i społecznościowych, na stronie internetowej szkoły i fp, platformie EU,

Organizacja zajęć z uczniami ma mieć charakter aktywizujący uczniów, angażować w realizacje metoda projektów, z użyciem TIK i moduły maja być interaktywne. Obejmować powinny formy i metody : praca w grupach, dyskusja z wykorzystaniem multimedialnych środków dydaktycznych.

Modelowe lekcje (wg scenariusza) mają być wdrożone w 7 szkołach/ instytucjach  w latach 20120- 2021

 

Opracowanie:

 • Ewa Morzyszek – Banaszczyk
 • Emilia Jurkiewicz – Majek