Główny księgowy – nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 137 im. Prof. Aleksandra Kamińskiego w Łodzi

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Główny księgowy

 1. Nazwa stanowiska: Główny Księgowy
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 3. Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 137 im prof. Aleksandra Kamińskiego w Łodzi ul. Florecistów 3B
 4. Rodzaj umowy: umowa o pracę.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karno-skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Ukończenie: ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie, co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości lub ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie, co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach oświatowych.
 2. Znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów dotyczących podatków : dochodowego  od  osób  fizycznych – PIT oraz od  towarów  i  usług  – VAT, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela.
 3. Znajomość programów finansowo – księgowych dla jednostek budżetowych  w  szczególności księgowego  firmy  VULCAN  i  kadrowo – płacowego  firmy  WOLTERS KLUWER (PROGMAN).
 4. Znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych.
 5. Znajomość  obsługi  systemu  bankowości  elektronicznej GETIN BANK.
 6. Biegła znajomość programów komputerowych : pakietu Office, systemu  SMARTVAT, e-PUAP.

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego to:

 1. Sporządzanie planów finansowych szkoły w zakresie działalności  Gminy  i  Rachunku  Wydzielonego.
 2. Realizacja  planów dochodów  i  wydatków  budżetowych.
 3. Prowadzenie pełnej księgowości placówki.
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 5. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 6. Wykonywanie  dyspozycji  środkami  pieniężnymi.
 7. Sporządzanie  sprawozdań  finansowych  i budżetowych  z  dochodów  i  wydatków oraz  statystycznych  o stanie  i  ruchu  środków  trwałych.
 8. Znajomość programu Płatnik – sporządzanie i przesyłanie deklaracji rozliczeniowych i  zgłoszeniowych do  ZUS.
 9. Sporządzanie umów najmu i faktur VAT za wynajem i usługi rekreacyjne dla odbiorców zbiorowych.
 10. Sporządzanie  deklaracji   podatkowych :  miesięcznej  na  podatek  od  towarów  i  usług  VAT-7 oraz rocznych :  o  pobranych  zaliczkach  na  podatek  dochodowy  PIT- 4R  i  na   podatek od  nieruchomości  DN-1.
 11. Sporządzanie  miesięcznych  i  rocznych  deklaracji  lub  informacji  do  PFRON.
 12. Nadzór  nad  inwentaryzacjami  przeprowadzanymi  metodą  spisu  z  natury  oraz  weryfikacji  sald.
 13. Finansowe  rozliczanie  inwentaryzacji.
 14. Wykonywanie prac zleconych przez dyrektora szkoły.

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe ( ksero)
 5. Świadectwa pracy potwierdzające wymagany staż pracy w dziale księgowości – preferowane w jednostce budżetowej ( ksero).
 6. Zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające podjęcie pracy ( ksero).
 7. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Wymagane dokumenty należy złożyć:

W sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 137 im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Łodzi ul. Florecistów 3B w godz. 8.00 – 15.00. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego (piątek) 2017 r.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem  i nazwiskiem kandydata z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Głównego Księgowego – SP 137 w Łodzi ”.

Otwarcie kopert odbędzie się 20 lutego 2017 (poniedziałek) o godz. 10:00

Informacje o przebiegu naboru:

 • Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 137  w Łodzi

 • Złożone oferty będą badane pod kątem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na stanowisko urzędnicze.

 • Dokumenty dostarczone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

 • Osoby spełniające wymagania formalne, zostaną telefonicznie poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informuję, że zgodnie art. 15 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w jednostce w której był przeprowadzony nabór.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane  w sekretariacie szkoły przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem odbioru. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Szkoły:
mgr Ewa Morzyszek – Banaszczyk

Computer Science Education Week

Galeria

This gallery contains 30 photos.

„Każdy uczeń, w każdej szkole powinien mieć możliwość nauki informatyki (computer science).” Hadi Portavi, inicjator Godziny Kodowania. 3 stycznia 2017 roku uczniowie klasy 4b wraz z wychowawcą Mariuszem Rudzińskim nauczycielem zajęć komputerowych, uczestniczyli w Godzinie Kodowania, organizowanej w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej. … Czytaj dalej

Ogród botaniczny

Galeria

This gallery contains 24 photos.

We wrześniu w ramach realizacji projektu edukacyjnego Potrawy naszych marzeń uczniowie klas IV oraz klasy Vb odwiedzili Ogród Botaniczny oraz skansen Gospodarstwo wiejskie. Uczniowie podczas warsztatów w skansenie wykonywali domki dla dzikich owadów, piekli podpłomyki, poznawali historię wypieku chleba.